Cynhyrchiad LlwyfannauAgored OCC o Dido & Aeneas Purcell

22ain-27ain Ebrill 2019

Eglwys Sant Andreas, Llanandras
Ymunwch ag Opera Canolbarth Cymru

am wythnos ysbrydoledig o greu cerddoriaeth ac ymarfer

yn arwain at ddau berfformiad cyhoeddus o orchestwaith Purcell, Dido and Aeneas wedi eu llwyfannu’n llawn yn Eglwys Sant Andreas, Llanandras, yn ogystal â chyngerdd anffurfiol yn yr enwog Lety’r Barnwr, Llanadras
22ain-27ain Ebrill 2019

Mae LlwyfannauAgored Opera Canolbarth Cymru yn gyfle i gantorion a cherddorion o bob oedran a gallu ddod ynghyd i ffurfio cymuned o unigolion o’r un anian er mwyn creu ac ysbrydoli eu gilydd drwy gerddoriaeth.

Ym mlwyddyn sefydlu’r prosiect byddwn yn llwyfannu cynhyrchiad o opera aruchel Purcell ‘Dido and Aeneas’ yn eglwys hardd a chartrefol Sant Andreas, Llanandras. Ein nod yw creu’r profiad gorau bosib o gerddoriaeth a llwyfannu, gan gyfleu dyfnder a harddwch cerddoriaeth Purcell drwy ein hymrwymiad a’n brwdfrydedd cyffredin ynglŷn â chreadigaeth cerddoriaeth fyw.

Bydd yr ymarferion yn cael eu cynnal bob dydd yn yr eglwys a’r neuadd gysylltiedig. Arweinir yr ymarferion gan Gyfarwyddwyr Artistig OCC Jonathan Lyness a Richard Studer gyda chymorth gan ein timau technegol, gwisgoedd a chynhyrchu. Rhwng yr ymarferion bydd digon o gyfle i fynd i weld golygfeydd hyfryd yn y dref farchnad hanesyddol hon a bryniau Sir Faesyfed, a phob dydd byddwn yn dod at ein gilydd i fwynhau pryd o fwyd wedi ei greu a’i baratoi gan ein tîm arlwyo gyda’r cynhwysion lleol gorau.

Mae’r prosiect hwn ar agor i bawb, a bydd cerddorion amatur, proffesiynol a myfyrwyr yn ymarfer ochr yn ochr dros gyfnod o chwe diwrnod. Bydd yr opera’n cael ei llwyfannu’n llawn mewn dau berfformiad yn y prynhawn a chyda’r nos ar y diwrnod olaf. Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiadau ar gael yn lleol ac ar-lein felly bydd modd i’ch teulu a’ch ffrindiau weld canlyniadau eich holl waith caled!

Yn ogystal, bydd amser yn cael ei neilltuo yn ystod yr wythnos er mwyn i unigolion a grwpiau llai baratoi ar gyfer noswaith anffurfiol o win a cherddoriaeth yn yr enwog a’r hanesyddol Llety’r Barnwr yn Llanandras.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y corws, y prif rannau a’r gerddorfa linynnol yn ogystal â swyddogaethau technegol a chynorthwyol.

Mae Ffi Cyfranogwr o £75 (consesiwn myfyriwr £25). Mae hyn yn cynnwys yr holl ymarferion cerdd a chynhyrchu, yn ogystal â’r pryd o fwyd cymunol dyddiol a lluniaeth. Bydd y gerddoriaeth yn cael ei darparu am ddim ymlaen llaw i bawb sy’n cymryd rhan. Nid yw’r Ffi Cyfranogwr yn cynnwys llety; mae digonedd o leoedd i aros yn Llanandras, sy’n amrywio o westai lleol i fythynnod gwyliau, gwely a brecwast a meysydd gwersylla.

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. Gobeithia OCC allu cynnig lleoedd i bawb sy’n ymgeisio ond mae’n bosib y bydd yn rhaid cyfyngu ar y niferoedd er mwyn creu corws a cherddorfa gytbwys.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn gwybodaeth fanylach ynglŷn â gofynion mynediad, anghenion dietegol ayb yn agosach at ddyddiad y prosiect. Rydym ni’n chwilio’n weithredol am fwy o amrywiaeth o fewn ein castiau ac yn croesawu ceisiadau gan berfformwyr du a lleiafrifoedd ethnig gan nad oes gennym ddigon o gynrychiolaeth o’r cymunedau hyn ar hyn o bryd.

Rydym yn addo sicrhau cydraddoldeb a thegwch i bawb yn ein gwaith a pheidio â gwahaniaethu ar sail rhyw nac ailbennu rhywedd, statws priodasol na mamol, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd nac oedran.

 

Furflen ar-lein