Recriwtio

Swyddog Marchnata

Yn seiliedig ar 2 ddiwrnod yr wythnos rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2022 gyda’r nod o ymestyn y swydd tu hwnt i’r cyfnod hwn. Y cyflog cychwynnol fydd £9,200 y flwyddyn (£23,000 y flwyddyn pro rata)

Mae Opera Canolbarth Cymru yn chwilio am swyddog marchnata dwyieithog, brwdfrydig i ymuno â’n tîm prysur ac i arwain gwaith marchnata a chyfathrebu’r cwmni, gan ganolbwyntio i ddechrau ar daith La bohème ym mis Ionawr 2022 – a’n gwaith teithio yn y dyfodol (yn amodol ar gais llwyddiannus am gyllid).

Cefndir

Sefydlwyd Opera Canolbarth Cymru yn 1988. Blagurodd y cwmni o gynyrchiadau cymunedol yn ardal y Drenewydd, Powys, ac yn 1989 dechreuodd y cwmni gynhyrchu opera deithiol broffesiynol. Mae OCC yn teithio ddwywaith y flwyddyn gyda chynyrchiadau LlwyfannauLlai i neuaddau cymunedol a theatrau bychan yn hydref bob blwyddyn, ac yn perfformio naw sioe prif lwyfan bob Gwanwyn.

Brîff

Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol ac arwain ar bob agwedd o weithgareddau marchnata a chysylltiadau cyhoeddus y sefydliad, gan ganolbwyntio’n bennaf ar daith La bohème yng Ngwanwyn 2022. Os ydych chi’n teimlo mai dim ond rhan o’r gwaith hwn y gallech chi ymgymryd ag ef, peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro rhag gwneud cais, ond nodwch hynny’n glir yn eich cais os gwelwch yn dda.

 • Datblygu ymgyrch farchnata ar y cyfryngau cymdeithasol, a gweithio gyda’r lleoliadau i gefnogi gwaith marchnata’r daith.
 • Cydlynu proffil cadarnhaol y sefydliad ar-lein, gan sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn diweddaru’r sianeli priodol.
 • Bod yn gyfrifol am olygu a chyhoeddi E-gylchlythyrau ac E-wahoddiadau’r sefydliad.
 • Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol, y cynllunydd mewnol a staff y lleoliadau i gydlynu datblygiad a chyflwyniad deunyddiau marchnata a chyhoeddusrwydd i’r sefydliad a sicrhau bod yr ymgyrchoedd yn cael eu cyflwyno ar amser ac o fewn y cyllidebau y cytunir arnynt.
 • Gwaith dadansoddi ystadegol a chofnodi data er mwyn llunio adroddiadau am y wefan a’r cyfryngau cymdeithasol.
 • Cyfrannu at waith ymchwilio a datblygu’r tîm mewn perthynas â chynulleidfaoedd presennol a chynulleidfaoedd newydd.

Sgiliau a Rhinweddau Personol

Hanfodol

 • Profiad o waith marchnata yn y celfyddydau
 • Addysg i lefel gradd (neu gymhwyster cyfatebol)
 • Gallu cyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Brwdfrydig ynglŷn â’r celfyddydau perfformio
 • Profiad o ddatblygu cynnwys creadigol ar-lein ar gyfer amrywiaeth o gyfryngau cymdeithasol
 • Sgiliau cyfathrebu cryf ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Arbennig o dda am roi sylw i fanylion a dull trefnus o weithio
 • Gweinyddwr cryf gyda sgiliau TG da
 • Trefnus a sgiliau rheoli prosiect da
 • Gallu gweithio heb oruchwyliaeth ac ar eich menter eich hun, a gallu blaenoriaethu a rheoli eich llwyth gwaith eich hun
 • Sgiliau gwaith tîm ardderchog

Sut i wneud cais

Anfonwch eich CV erbyn canol dydd, y 6ed o Ragfyr 2021, yn egluro sut y byddech chi’n mynd i’r afael â’r rôl a pham fod gweithio gyda OCC yn apelio at Lydia@midwalesopera.co.uk. Byddai’r rôl yn golygu gweithio o’ch cartref ac mae’r staff yn byw ac yn gweithio yn ardal Canolbarth Cymru a’r Gororau. Mae bod â chludiant eich hun neu’r gallu i deithio’n hanfodol.