Blwyddyn Newydd, Prosiectau Newydd – Cerddoriaeth Eich Milltir Sgwâr!

Mae’n bleser mawr cael cyflwyno’r prosiectau cyntaf a gefnogir gan Cerddoriaeth Eich Milltir Sgwâr – Music at Your Place – ein rhaglen gomisiynu agored, i gefnogi artistiaid ledled Cymru sy’n gweithio yn eu cymunedau eu hunain yn ystod y pandemig.

Rydym ni wedi comisiynu saith prosiect yn rownd gyntaf y cynllun, sy’n cael ei rhedeg ar y cyd ag Ensemble Cymru, ac yn ystod y Gwanwyn byddwn yn gweithio gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus i’w helpu i gyflwyno eu rhaglenni dros Gymru, o Abertawe i’r Felinheli.

Gofynnwyd i bob un o’r ymgeiswyr gyflwyno eu prosiect yn eu geiriau eu hunain, a byddwn yn rhannu eu cynnydd ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ar y wefan. Mae amrywiaeth y prosiectau wedi creu argraff arnom ni, yn ogystal â’r ffyrdd dyfeisgar o weithio’n ddigidol gydag amrywiaeth eang o grwpiau, gan gynnwys pobl sydd wedi dioddef anaf i’r ymennydd, ffoaduriaid, aelodau hŷn o’r gymuned a phlant.

Cerddorion Julia Plaut a Judith Souter

Mae’r ddeuawd gerddoriaeth siambr Julia Plaut (basŵn) a Judith Souter (sielo) yn edrych ymlaen at gael rhannu’r pleser o greu cerddoriaeth gyda rhai o’r disgyblion ieuengaf yn Ysgol Gynradd Albany Road, Caerdydd yn gynnar yn 2021. Bydd y ddwy yn edrych ar thema ‘Sgwrs’ drwy gyfres o 12 sesiwn ryngweithiol yn seiliedig ar Sonata Mozart ar gyfer y Basŵn a’r Sielo yn Bb Fwyaf. Bydd y dysgwyr ifanc hyn yn cael profiad o’r blociau adeiladu a ddefnyddir gan Mozart yn ei gerddoriaeth, cyn cael cefnogaeth i greu a pherfformio eu sgyrsiau cerddorol eu hunain. Gan fod eu bywyd ysgol wedi cychwyn mor gyfyngedig oherwydd COVID, bydd y rhai bach hyn yn mwynhau ffrwydriad o gerddoriaeth fyw a chreadigrwydd bwriadol.

Y Cyfarwyddwr Ian Morgan Williams a’r Bardd Pat Edwards – Bywydau Trefaldwyn

Byddwn yn gweithio gyda myfyrwyr blynyddoedd 4, 5 a 6 Ysgol Eglwys Trefaldwyn yng Nghymru i edrych ar y Faled, gan ddefnyddio enwau a ganfuwyd ar gerrig beddi yn Eglwys Trefaldwyn fel pwynt cychwynnol. Bydd y myfyrwyr yn edrych ar enghreifftiau o ffurf y faled er mwyn ymgyfarwyddo â’r strwythurau cerddorol a llenyddol. Byddant yn cyfansoddi llinellau ar gyfer eu penillion eu hunain ac yn cael cyflwyniad i’r broses o olygu. Anogir y myfyrwyr i ystyried ffyrdd o fyw’r bobl oedd yn byw ac yn gweithio yn Sir Drefaldwyn yn ystod gwahanol gyfnodau mewn hanes, ac i ddysgu sgiliau perfformio er mwyn cyflwyno eu gwaith.

Victoria Salon Band

Victoria Salon Band

Mewn partneriaeth ag Opera Canolbarth Cymru, bydd Victoria Salon Band yn cyflwyno ein Cyngerdd Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2021. Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu’n fyw a bydd y cyngerdd cartrefol a rhyngweithiol byw ac unigryw hwn yn dod â hwyl, balchder ac angerdd yr achlysur i gartrefi pobl sydd wedi bod ar wahân drwy’r pandemig. Cewch ddisgwyl y ffefrynnau traddodiadol, yn ogystal â detholiad o rhywfaint o gelfyddyd, caneuon a cherddoriaeth orau Cymru, y cyfan yn cael ei ddarlledu drwy fideo a sain diffiniad uwch (HD). Edrychwn ymlaen at ddymuno Dydd Gŵyl Dewi Hapus i bawb ohonoch.

Y Gantores a’r Gyfansoddwraig Caneuon, Eve Goodman

Fy ysbrydoliaeth yw traddodiad hynafol y bardd lleol, oedd â chysylltiad â’i gymuned a straeon pobl ei gymuned. Yn fy fersiwn i o hyn, byddwn yn hoffi cysylltu ag aelodau hŷn fy nghymuned leol yn Y Felinheli, a allai wedi dioddef yn fwy na neb oherwydd y pandemig. Rydw i eisiau creu lle diogel, anffurfiol a chroesawgar iddynt gael sgwrs ac adrodd eu straeon. Byddaf yn gweithio ochr yn ochr â’r bobl yma i greu caneuon sy’n mynegi eu straeon. Bydd y caneuon yn cael eu dylanwadu gan straeon a phrofiadau pobl leol, gan roi goleuni newydd ar hen hanesion, fel adlais o’r traddodiad gwerin hynafol o adrodd straeon. Dyma adeg pam fo angen yr hen arferion hyn yn fwy nag erioed. Mae hwn yn brosiect sydd wedi’i wreiddio ymysg y bobl leol, eu bywydau a’u realiti. Fy nymuniad yw helpu i leddfu rhywfaint ar yr unigrwydd a’r unigedd sydd wedi dod yn sgil y pandemig.

Y Cyfansoddwr Gareth Churchill

Mae Grey Matters yn rhoi llais i straeon a phrofiadau’r rhai sydd wedi byw drwy anaf i’r ymennydd, cymuned sy’n aml yn teimlo nad ydynt yn cael digon o gynrychiolaeth gan fod sgwrsio cyffredin bob dydd yn gallu bod yn anodd iawn. Bydd y prosiect hwn yn cael ei ddatblygu gan gyfansoddwr sydd â phrofiad o anaf i’r ymennydd, ac yn gweithio mewn cyswllt â defnyddwyr gwasanaeth Headway Caerdydd a Gogledd Ddwyrain Cymru. Y syniad yw datblygu cyfres o vignettes neu olygfeydd byr yn rhoi goleuni ar brofiadau cymuned y mae’n hawdd ei chamddeall neu beidio ei gweld yn ein cymdeithas. Profiad go iawn sydd wrth wraidd Grey Matters a bydd yn brofiad sy’n ein tywys at fwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ar yr adeg fwyaf heriol i fod yn llywio ein ffordd drwy gymdeithas.

SY Gantores Rachel Moràs a’r Pianydd Meryn Williams

Gan weithio gydag Abertawe Dinas Noddfa, byddwn yn cyflwyno cyfres o weithdai i aelodau o’r gymuned ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn Abertawe er mwyn rhannu caneuon, cerddoriaeth a straeon eu mamwledydd. Bydd y sesiynau yn rhoi lle i ailgysylltu â cherddoriaeth eu treftadaeth a chyfle i rannu eu diwylliannau gyda gweddill y gymuned. Gobeithiwn feithrin cysylltiadau newydd o fewn y grŵp a’r gymuned ehangach drwy rannu caneuon a cherddoriaeth, er mwyn lleddfu unigrwydd ac unigedd y rhai sy’n cymryd rhan a’u helpu i deimlo’n fwy cartrefol yn Abertawe.

Y Pianydd Dan Perkin a’r Gantores Zoë Milton-Brown

Dan Perkin and Zoë Milton-Brown

Prosiect rhyngweithiol o adrodd storïau cerddorol yw Y Ddraig Goch/ The Red Dragon, wedi ei anelu at bobl sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig. Pam fod castell y Brenin Vortigern yn dymchwel o hyd? A fydd Myrddin, y dewin ifanc yn achub y dydd? Pa ddraig fydd yn fuddugoliaethus? Bydd Dan Perkin (pianydd ac arweinydd y gweithdy) a Zoë Milton-Brown (soprano ac animateur lleisiol) yn edrych ar chwedl draig goch a draig wen Dinas Emrys drwy gyfres o weithdai rhyngweithiol. Gyda geiriau a cherddoriaeth wreiddiol, bydd y prosiect yn cynnwys canu, actio, defnyddio’r corff fel offeryn taro a gwahoddiadau i anfon gwaith celf a sain. Os bydd y cyfyngiadau’n caniatáu, bydd Y Ddraig Goch/ The Red Dragon hefyd yn cynnwys perfformiad byw (ar y safle).

Related Posts

Gadewch Sylw

Mae’r wefan yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Mwy o wybodaeth.

Help get Mid Wales Opera back on the road

Help get Mid Wales Opera back on the road

Only a few months ago we thought Mid Wales Opera was finished. Now, thanks to a funding lifeline from Powys County Council, we are within touching distance of having a sustainable plan to keep on producing live and local opera across Wales for at least three years.

… or find out more

You have Successfully Subscribed!